Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Accenss verwijst in deze Algemene Voorwaarden naar de besloten
  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accenss BV,
  gevestigd aan de Lange Voorhout 15 (2514EA) te Den Haag,
  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
  74472445.
 2. In deze Algemene Voorwaarden betekent de term ‘opdrachtgever’
  (‘Opdrachtgever’): de (rechts)persoon die gebruik maakt van de
  Dienst verleend door Accenss en / of een Overeenkomst aangaat
  met Accenss.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder service (“Service”)
  verstaan: het gebruik van scribit.pro video-toegankelijkheidssoftware,
  aangeboden via de website van scribit.pro; www.scribit.pro en alle
  andere diensten die door scribit.pro aan de klant worden geleverd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke
  aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Accenss en een
  opdrachtgever waarop scribit.pro deze algemene voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover partijen niet uitdrukkelijk
  schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
 5. Door gebruik te maken van de Dienst is de Klant gebonden aan en
  accepteert hij deze Algemene Voorwaarden.
 6. Accenss behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden
  van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te
  wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Service aanvullen of
  verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn
  onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Voortgezet gebruik
  van de Service na dergelijke wijzigingen vormt de instemming van de
  Klant met dergelijke wijzigingen. De Klant kan de meest actuele
  versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment raadplegen op:
  https://www.scribit.pro/terms.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Klant – niet
  zijnde een rechtspersoon – 13 jaar of ouder zijn.
 2. Elke overeenkomst tussen Accenss en de Klant dient schriftelijk te
  worden afgesloten door middel van het registratieformulier op de
  website van scribit.pro, dan wel een overeenkomst gesloten via een
  door Accenss erkende re-seller.
 3. De overeenkomst kan op elk moment door elke partij worden
  beëindigd, onverminderd de verplichting van de Klant om te betalen
  voor het gebruik van de service.
 4. De Klant moet een mens of een rechtspersoon zijn. Accounts die zijn
  geregistreerd en service gebruik door “bots” of andere
  geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan ​​en worden
  verwijderd.
 5. De klant is verplicht om zijn wettelijke volledige naam, een geldig e-
  mailadres en alle andere gevraagde informatie te verstrekken om het
  aanmeldingsproces te voltooien.
 6. Al uw persoonsgegevens worden behandeld en verwerkt in volledige
  overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese
  wetgeving. Alle persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan
  derden volgens ons privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op
  https://www.scribit.pro/privacy.
 7. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart de Klant het
  Privacybeleid van scribit.pro te hebben gelezen, begrepen en
  geaccepteerd.

Artikel 3: Het account

 1. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de
  veiligheid van zijn account en wachtwoord. Accenss kan en zal niet
  aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet
  naleven van deze beveiligingsverplichting door de Klant.
 2. De klant is verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en
  activiteiten die plaatsvinden onder zijn account (zelfs wanneer inhoud
  wordt gepost door anderen die accounts hebben onder het account
  van de klant).
 3. De Klant mag zichzelf niet verkeerd voorstellen of de identiteit van
  iemand anders aannemen tijdens het gebruik van de Service.
 4. Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één (1) gratis
  proefaccount verkrijgen en behouden.
 5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de service en /
  of zijn account niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde
  doeleinden. De Klant mag bij het gebruik van de Service en / of zijn
  account geen wetten overtreden in zowel zijn eigen rechtsgebied als
  het rechtsgebied in Nederland (inclusief maar niet beperkt tot
  auteursrecht wetten).
 6. Overtreding van een van bovenstaande verplichtingen kan leiden tot
  evenredige (juridische) maatregelen door Accenss, waaronder het
  beëindigen van de rekening van de Klant.
 7. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat Accenss op geen
  enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud die via de Service
  wordt geplaatst en de Klant stemt ermee in om de Service en / of zijn
  account op eigen risico te gebruiken. De Service wordt geleverd op
  een ‘as is’- en’ as available’-basis.
 8. Technische ondersteuning wordt alleen verleend aan betalende
  rekeninghouders en is alleen beschikbaar via e-mail.
 9. De Klant vrijwaart Accenss voor alle claims en / of schade die
  kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Dienst en / of zijn account
  door de Klant.

Artikel 4: Betalings-, restitutie-,en up- en downgrade
voorwaarden

 1. Upgrade-Voor het afsluiten van een abonnement, of bestelling is een
  door Accenss goedgekeurde betalingsmethode vereist. Gratis of
  gastaccounts zijn niet vereist om een ​​betalingsmethode te bieden.
 2. De abonnementsservice wordt vooraf maandelijks of jaarlijks
  gefactureerd en kan niet worden gerestitueerd. Andere Services
  bovenop het abonnement van de Klant worden afzonderlijk in
  rekening gebracht.
 3. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke
  servicebeurten, upgrade / downgrade-terugbetalingen of
  terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een open
  account. Om elke klant gelijk te behandelen, worden er geen
  uitzonderingen gemaakt.
 4. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten
  die door de belastingautoriteiten worden opgelegd, en de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten.
 5. Voor elke upgrade of downgrade op planniveau wordt de door de
  Klant verstrekte goedgekeurde betalingsmethode automatisch in
  rekening gebracht met het nieuwe tarief voor de volgende
  factureringscyclus.
 6. Het downgraden van de service door de klant kan leiden tot verlies
  van inhoud, functies of capaciteit van het account van de klant.
  Accenss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk
  verlies.
 7. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14)
  dagen na factuurdatum en dit zonder enige aftrek of compensatie of
  enige andere vorm van verrekening onder welke naam dan ook.
 8. De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is
  zonder ingebrekestelling in verzuim.
 9. Bij gebreke van (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke en
  buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige
  opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder
  geval 15% (exclusief wettelijk verschuldigde btw) van het totaal
  verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00, terwijl
  Opdrachtgever tevens een rente van 2% per maand verschuldigd is,
  tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval is de wettelijke rente
  verschuldigd, in dat geval wordt een gedeelte van een maand
  gerekend vanaf de factuurdatum tot en met de dag van de volledige
  betaling.
 10. (Gedeeltelijke) betalingen door Opdrachtgever worden eerst in
  mindering gebracht op het bedrag aan rente en kosten. Na volledige
  betaling van rente en kosten worden verdere betalingen in mindering
  gebracht op de hoofdsom(en).

Artikel 5: Abonnement opzeggen en account beëindigen

 1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van
  zijn abonnement onder de Service. Een e-mail verzoek om het
  abonnement te annuleren wordt beschouwd als een annulering.
  Voordat het abonnement kan worden opgezegd, moet de Klant alle openstaande facturen / bedragen met betrekking tot het gebruik van de Dienst aan Accenss betalen.
 2. De Klant kan zijn account op elk moment beëindigen. Na beëindiging
  heeft Accenss het recht om alle inhoud (tekst en bestanden) van de
  Klant van de Dienst te verwijderen. Deze informatie kan niet worden
  hersteld nadat deze is verwijderd.
 3. Als de Klant zijn abonnement onder de Service opzegt en / of zijn
  account beëindigt voor het einde van de huidige betaalde maand,
  wordt de annulering en / of beëindiging van kracht aan het einde van
  de huidige periode en wordt de Klant geen nieuwe kosten in rekening
  gebracht, op voorwaarde dat alle facturen / bedragen aan Accenss
  zijn betaald. De Klant heeft geen recht op terugbetaling van reeds
  betaalde bedragen.
 4. Accenss heeft, naar eigen goeddunken, het recht om het account
  van de Klant op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of
  toekomstig gebruik van de Service of een andere dienst van
  scribit.pro te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment. Een
  dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in het
  deactiveren of verwijderen van het account van de Klant en / of de
  toegang tot zijn account, en het verlies en afstand doen van alle
  inhoud in het account. Accenss behoudt zich het recht voor om de
  Dienst op elk moment en om welke reden dan ook aan iedereen te
  weigeren.

Artikel 6: Wijzigingen aan de Dienst, gebruik van derden en prijzen

 1. Accenss behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Dienst (of
  een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk
  of permanent stop te zetten.
 2. De Klant begrijpt en accepteert dat Accenss externe leveranciers en
  hostingpartners gebruikt om de noodzakelijke hardware, software,
  netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig
  is om de Service uit te voeren.
 3. De Klant begrijpt en aanvaardt dat Accenss en externe leveranciers
  en hostingpartners alle gegevens in het account mogen controleren
  en / of aanpassen voor kwaliteitscontroledoeleinden en / of om te
  verifiëren dat een of meer taken zijn voltooid om de Service uit te voeren. De inhoud die wordt ingediend, gepost, verzameld of weergegeven, kan worden bekeken door Accenss en externe leveranciers en hostingpartners. Met leveranciers van Accenss zijn verwerkersovereenkomsten gesloten in kader van bescherming van de privacy van de Klant. De Klant mag alleen inhoud aanbieden die hij comfortabel deelt met anderen onder deze Algemene Voorwaarden.
 4. De prijzen van alle Services, inclusief maar niet beperkt tot
  maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten voor de Service,
  kunnen worden gewijzigd na een kennisgeving termijn van 30 dagen
  van Accenss. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment
  worden verstrekt door de wijzigingen op de website van scribit.pro
  (www.scribit.pro) of de service zelf te plaatsen.
 5. Accenss is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Klant of
  enige derde voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of
  stopzetting – zowel tijdelijk als permanent – van de Dienst.
 1. Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan de
  nationale en internationale auteursrechtwetgeving.
 2. Accenss claimt geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal
  dat de Klant aan de Dienst verstrekt.
 3. Accenss screent geen inhoud vooraf, maar Accenss en de door haar
  aangewezen persoon hebben het recht (maar niet de verplichting)
  om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die
  beschikbaar is via de Service.
 4. Het uiterlijk van de Service is copyright © 2020 beschermd Alle
  rechten voorbehouden. U mag geen enkel deel van HTML / CSS of
  visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken
  zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Accenss.
 5. De Klant mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een
  andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is
  geassocieerd met de Service, Accenss of een andere scribit.pro-
  service.
 6. De Klant mag de broncode die in het openbaar wordt bekeken niet
  reverse-engineeren of hergebruiken. Dit omvat alle javascript. De
  code is copyright © 2020 scribit.pro.Alle rechten voorbehouden. Accenss claimt geen rechten op de open-sourcebibliotheken die worden gebruikt op de website van de Service en scribit.pro.
 7. De Klant stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het
  gebruik van de Service, computercode die de Service van kracht is of
  toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren,
  verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke
  schriftelijke toestemming van Accenss
 8. Elke inbreuk door de Klant van het auteursrecht van scribit.pro geeft
  Accenss het recht om de Service met onmiddellijke ingang te
  beëindigen en alle schade, zowel direct als indirect, volledig op de
  Klant te verhalen.

Artikel 8: Onwettig gebruik van de Service

 1. Accenss kan, maar is niet verplicht, inhoud en accounts te
  verwijderen die inhoud bevatten waarvan Accenss naar eigen
  goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk,
  lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of
  in strijd is met het intellectuele eigendomsrecht van deze partij of
  deze algemene voorwaarden.
 2. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief dreigementen
  van misbruik of vergelding) van klanten, werknemers, leden of
  functionarissen van Accenss zal leiden tot onmiddellijke beëindiging
  van het account overeenkomstig artikel 5, lid 4.
 3. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de technische verwerking en
  verzending van de Service, inclusief de inhoud, onversleuteld kan
  worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) overdrachten
  via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en
  aan te passen aan de technische vereisten van verbindende
  netwerken of apparaten. De Klant mag geen ongevraagde e-mail,
  sms-berichten of “spam” -berichten uploaden, plaatsen, hosten of
  verzenden.
 4. Het is de Klant verboden om via de Service en / of zijn account
  wormen of virussen of enige code van destructieve aard door te
  geven.
 5. Als het bandbreedtegebruik door de klant het gemiddelde
  bandbreedtegebruik (zoals uitsluitend bepaald door Accenss) van
  andere Accenss-klanten aanzienlijk overschrijdt, behoudt Accenss
  zich het recht voor om het account van de klant onmiddellijk uit te schakelen of de bestandshosting van de klant te beperken totdat de klant zijn bandbreedte kan verminderen consumptie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Accenss garandeert niet dat (i) de Service voldoet aan de specifieke
  eisen van de Klant, (ii) de Service ononderbroken, tijdig, veilig of
  foutloos is, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit de het
  gebruik van de Service zal nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de
  kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal
  dat door de Klant is gekocht of verkregen via de Service, voldoet aan
  de verwachtingen van de Klant en (v) eventuele fouten in de Service
  zal worden gecorrigeerd.
 2. De Klant begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Accenss
  niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele,
  speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot,
  schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere
  immateriële verliezen (zelfs als scribit.pro is geïnformeerd over de
  mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of
  het niet kunnen gebruiken van de dienst; (ii) de aanschafkosten van
  vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit gekochte of
  verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten of ontvangen
  of uitgevoerde transacties of transacties aangegaan via of via de
  Dienst; (iii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de
  transmissies of gegevens van de Klant; (iv) verklaringen of gedrag
  van een derde partij op de Service; of (v) enige andere kwestie met
  betrekking tot de Service.
 3. Indien en voor zover Accenss aansprakelijk blijkt te zijn voor enige
  schade die de Cliënt lijdt voor het gebruik van de Dienst, is deze
  aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar
  van Accenss uitgekeerde bedrag en, indien de verzekeraar geen
  dekking biedt, beperkt tot het bedrag dat Accenss aan de Klant in
  rekening brengt voor het gebruik van de Service gedurende één (1)
  jaar.
 4. De Klant mag de Dienst alleen gebruiken voor eigen persoonlijk
  gebruik, wat betekent gebruik binnen het bedrijf van de Klant.
 5. Het is de Klant in geen geval toegestaan ​​om de informatie, inhoud,
  teksten, foto’s, afbeeldingen, etc. waarop copyright rust en die met behulp van de Dienst zijn verzameld zonder toestemming van de copyrighthouder te publiceren of te verveelvoudigen.
 6. Accenss behoudt zich het recht voor om alle door Accenss geleden
  schade, inclusief onderzoekskosten, gerechtskosten, kosten van
  verdediging tegen (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke)
  schade en bedragen die zij aan derden moet betalen om
  aansprakelijkheidsgeschillen te beëindigen, op de opdrachtgever te
  verhalen. indien Accenss aansprakelijk wordt gesteld door een derde
  partij als gevolg van gebruik van de Dienst die in strijd is met deze
  Algemene Voorwaarden of ander onrechtmatig gebruik door de
  Klant.

Artikel 10: Diversen

 1. Het feit dat Accenss enig recht of bepaling van deze Algemene
  Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt geen verklaring van
  afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De overeenkomst
  en deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst
  tussen de Klant en Accenss en regelen het gebruik van de Service
  door de klant, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de
  klant en Accenss (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies
  van deze Algemene voorwaarden).
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accenss is
  Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de
  overeenkomst met Accenss over te dragen aan derden.
 3. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met
  de Service, het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-
  contractuele geschillen of claims) zijn in lijn met, en moeten worden
  geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
  het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op
  te lossen.
 6. Klachten over (het gebruik van) de Dienst kunnen worden ingediend
  via het contactformulier op de scribit.pro website. Accenss neemt
  eventuele klachten zeer serieus en zal deze zo spoedig mogelijk behandelen, in overleg met de klagende partij naar een voor beidepartijen bevredigende oplossing.
 7. Vragen over deze Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd
  naar support {at} scribit.pro.com.