Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Accenss verwijst in deze Algemene Voorwaarden naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accenss BV, gevestigd aan de Lange Voorhout 15 (2514EA) te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74472445.
 2. In deze Algemene Voorwaarden betekent de term ‘opdrachtgever’ (‘Opdrachtgever’): de (rechts)persoon die gebruik maakt van de Dienst verleend door Accenss en / of een Overeenkomst aangaat met Accenss.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder service (“Service”) verstaan: het gebruik van Scribit.Pro video-toegankelijkheidssoftware, aangeboden via de website van Scribit.Pro; www.Scribit.Pro en alle andere diensten die door Scribit.Pro aan de klant worden geleverd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Accenss en een opdrachtgever waarop Scribit.Pro deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
 5. Door gebruik te maken van de Dienst is de Klant gebonden aan en accepteert hij deze Algemene Voorwaarden.
 6. Accenss behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Service aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen vormt de instemming van de Klant met dergelijke wijzigingen. De Klant kan de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment raadplegen op: https://www.Scribit.Pro/terms.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Klant – niet zijnde een rechtspersoon – 13 jaar of ouder zijn.
 2. Elke overeenkomst tussen Accenss en de Klant dient schriftelijk te worden afgesloten door middel van het registratieformulier op de website van Scribit.Pro, dan wel een overeenkomst gesloten via een door Accenss erkende re-seller.
 3. De overeenkomst kan op elk moment door elke partij worden beëindigd, onverminderd de verplichting van de Klant om te betalen voor het gebruik van de service.
 4. De Klant moet een mens of een rechtspersoon zijn. Accounts die zijn geregistreerd en service gebruik door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan ​​en worden verwijderd.
 5. De klant is verplicht om zijn wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie te verstrekken om het aanmeldingsproces te voltooien.
 6. Al uw persoonsgegevens worden behandeld en verwerkt in volledige overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving. Alle persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan derden volgens ons privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op https://www.Scribit.Pro/privacy.
 7. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart de Klant het Privacybeleid van Scribit.Pro te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Artikel 3: Het account

 1. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van zijn account en wachtwoord. Accenss kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting door de Klant.
 2. De klant is verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder zijn account (zelfs wanneer inhoud wordt gepost door anderen die accounts hebben onder het account van de klant).
 3. De Klant mag zichzelf niet verkeerd voorstellen of de identiteit van iemand anders aannemen tijdens het gebruik van de Service.
 4. Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één (1) gratis proefaccount verkrijgen en behouden.
 5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de service en / of zijn account niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. De Klant mag bij het gebruik van de Service en / of zijn account geen wetten overtreden in zowel zijn eigen rechtsgebied als het rechtsgebied in Nederland (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht wetten).
 6. Overtreding van een van bovenstaande verplichtingen kan leiden tot evenredige (juridische) maatregelen door Accenss, waaronder het beëindigen van de rekening van de Klant.
 7. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat Accenss op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud die via de Service wordt geplaatst en de Klant stemt ermee in om de Service en / of zijn account op eigen risico te gebruiken. De Service wordt geleverd op een ‘as is’- en’ as available’-basis.
 8. Technische ondersteuning wordt alleen verleend aan betalende rekeninghouders en is alleen beschikbaar via e-mail.
 9. De Klant vrijwaart Accenss voor alle claims en / of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Dienst en / of zijn account door de Klant.

Artikel 4: Betalings-, restitutie-,en up- en downgrade voorwaarden

 1. Upgrade-Voor het afsluiten van een abonnement, of bestelling is een door Accenss goedgekeurde betalingsmethode vereist. Gratis of gastaccounts zijn niet vereist om een ​​betalingsmethode te bieden.
 2. De abonnementsservice wordt vooraf maandelijks of jaarlijks gefactureerd en kan niet worden gerestitueerd. Andere Services bovenop het abonnement van de Klant worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke servicebeurten, upgrade / downgrade-terugbetalingen of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een open account. Om elke klant gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.
 4. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die door de belastingautoriteiten worden opgelegd, en de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten.
 5. Voor elke upgrade of downgrade op planniveau wordt de door de Klant verstrekte goedgekeurde betalingsmethode automatisch in rekening gebracht met het nieuwe tarief voor de volgende factureringscyclus.
 6. Het downgraden van de service door de klant kan leiden tot verlies van inhoud, functies of capaciteit van het account van de klant. Accenss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.
 7. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en dit zonder enige aftrek of compensatie of enige andere vorm van verrekening onder welke naam dan ook.
 8. De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder ingebrekestelling in verzuim.
 9. Bij gebreke van (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief wettelijk verschuldigde btw) van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00, terwijl Opdrachtgever tevens een rente van 2% per maand verschuldigd is, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval is de wettelijke rente verschuldigd, in dat geval wordt een gedeelte van een maand gerekend vanaf de factuurdatum tot en met de dag van de volledige betaling.
 10. (Gedeeltelijke) betalingen door Opdrachtgever worden eerst in mindering gebracht op het bedrag aan rente en kosten. Na volledige betaling van rente en kosten worden verdere betalingen in mindering gebracht op de hoofdsom(men).

Artikel 5: Abonnement opzeggen en account beëindigen

 1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van zijn abonnement onder de Service. Een e-mail verzoek om het abonnement te annuleren wordt beschouwd als een annulering. Voordat het abonnement kan worden opgezegd, moet de Klant alle openstaande facturen / bedragen met betrekking tot het gebruik van de Dienst aan Accenss betalen.
 2. De Klant kan zijn account op elk moment beëindigen. Na beëindiging heeft Accenss het recht om alle inhoud (tekst en bestanden) van de Klant van de Dienst te verwijderen. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat deze is verwijderd.
 3. Als de Klant zijn abonnement onder de Service opzegt en / of zijn account beëindigt voor het einde van de huidige betaalde maand, wordt de annulering en / of beëindiging van kracht aan het einde van de huidige periode en wordt de Klant geen nieuwe kosten in rekening gebracht, op voorwaarde dat alle facturen / bedragen aan Accenss zijn betaald. De Klant heeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
 4. Accenss heeft, naar eigen goeddunken, het recht om het account van de Klant op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Service of een andere dienst van Scribit.Pro te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van het account van de Klant en / of de toegang tot zijn account, en het verlies en afstand doen van alle inhoud in het account. Accenss behoudt zich het recht voor om de Dienst op elk moment en om welke reden dan ook aan iedereen te weigeren.

Artikel 6: Wijzigingen aan de Dienst, gebruik van derden en prijzen

 1. Accenss behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk of permanent stop te zetten.
 2. De Klant begrijpt en accepteert dat Accenss externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de noodzakelijke hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren.
 3. De Klant begrijpt en aanvaardt dat Accenss en externe leveranciers en hostingpartners alle gegevens in het account mogen controleren en / of aanpassen voor kwaliteitscontroledoeleinden en / of om te verifiëren dat een of meer taken zijn voltooid om de Service uit te voeren. De inhoud die wordt ingediend, gepost, verzameld of weergegeven, kan worden bekeken door Accenss en externe leveranciers en hostingpartners. Met leveranciers van Accenss zijn verwerkersovereenkomsten gesloten in kader van bescherming van de privacy van de Klant. De Klant mag alleen inhoud aanbieden die hij comfortabel deelt met anderen onder deze Algemene Voorwaarden.
 4. De prijzen van alle Services, inclusief maar niet beperkt tot maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten voor de Service, kunnen worden gewijzigd na een kennisgeving termijn van 30 dagen van Accenss. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden verstrekt door de wijzigingen op de website van Scribit.Pro (www.Scribit.Pro) of de service zelf te plaatsen.
 5. Accenss is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Klant of enige derde voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting – zowel tijdelijk als permanent – van de Dienst.

Artikel 7: Copyright en eigendom van inhoud

 1. Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan de nationale en internationale auteursrechtwetgeving.
 2. Accenss claimt geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat de Klant aan de Dienst verstrekt.
 3. Accenss screent geen inhoud vooraf, maar Accenss en de door haar aangewezen persoon hebben het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die beschikbaar is via de Service.
 4. Het uiterlijk van de Service is copyright © 2020 beschermd Alle rechten voorbehouden. U mag geen enkel deel van HTML / CSS of visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Accenss.
 5. De Klant mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is geassocieerd met de Service, Accenss of een andere Scribit.Pro-service.
 6. De Klant mag de broncode die in het openbaar wordt bekeken niet reverse-engineeren of hergebruiken. Dit omvat alle javascript. De code is copyright © 2020 Scribit.Pro. Alle rechten voorbehouden. Accenss claimt geen rechten op de open-sourcebibliotheken die worden gebruikt op de website van de Service en Scribit.Pro.
 7. De Klant stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, computercode die de Service van kracht is of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Accenss.
 8. Elke inbreuk door de Klant van het auteursrecht van Scribit.Pro geeft Accenss het recht om de Service met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle schade, zowel direct als indirect, volledig op de Klant te verhalen.

Artikel 8: Onwettig gebruik van de Service

 1. Accenss kan, maar is niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan Accenss naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendomsrecht van deze partij of deze algemene voorwaarden.
 2. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief dreigementen van misbruik of vergelding) van klanten, werknemers, leden of functionarissen van Accenss zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account overeenkomstig artikel 5, lid 4.
 3. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief de inhoud, onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. De Klant mag geen ongevraagde e-mail, sms-berichten of “spam” -berichten uploaden, plaatsen, hosten of verzenden.
 4. Het is de Klant verboden om via de Service en / of zijn account wormen of virussen of enige code van destructieve aard door te geven.
 5. Als het bandbreedtegebruik door de klant het gemiddelde bandbreedtegebruik (zoals uitsluitend bepaald door Accenss) van andere Accenss-klanten aanzienlijk overschrijdt, behoudt Accenss zich het recht voor om het account van de klant onmiddellijk uit te schakelen of de bestandshosting van de klant te beperken totdat de klant zijn bandbreedte kan verminderen consumptie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Accenss garandeert niet dat (i) de Service voldoet aan de specifieke eisen van de Klant, (ii) de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos is, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit de het gebruik van de Service zal nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Klant is gekocht of verkregen via de Service, voldoet aan de verwachtingen van de Klant en (v) eventuele fouten in de Service zal worden gecorrigeerd.
 2. De Klant begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Accenss niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Scribit.Pro is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst; (ii) de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit gekochte of verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten of ontvangen of uitgevoerde transacties of transacties aangegaan via of via de Dienst; (iii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de Klant; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij op de Service; of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de Service.
 3. Indien en voor zover Accenss aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade die de Cliënt lijdt voor het gebruik van de Dienst, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Accenss uitgekeerde bedrag en, indien de verzekeraar geen dekking biedt, beperkt tot het bedrag dat Accenss aan de Klant in rekening brengt voor het gebruik van de Service gedurende één (1) jaar.
 4. De Klant mag de Dienst alleen gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik, wat betekent gebruik binnen het bedrijf van de Klant.
 5. Het is de Klant in geen geval toegestaan ​​om de informatie, inhoud, teksten, foto’s, afbeeldingen, etc. waarop copyright rust en die met behulp van de Dienst zijn verzameld zonder toestemming van de copyrighthouder te publiceren of te verveelvoudigen.
 6. Accenss behoudt zich het recht voor om alle door Accenss geleden schade, inclusief onderzoekskosten, gerechtskosten, kosten van verdediging tegen (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) schade en bedragen die zij aan derden moet betalen om aansprakelijkheidsgeschillen te beëindigen, op de opdrachtgever te verhalen. indien Accenss aansprakelijk wordt gesteld door een derde partij als gevolg van gebruik van de Dienst die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of ander onrechtmatig gebruik door de Klant.

Artikel 10: Diversen

 1. Het feit dat Accenss enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Accenss en regelen het gebruik van de Service door de klant, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de klant en Accenss (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze Algemene voorwaarden).
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accenss is Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst met Accenss over te dragen aan derden.
 3. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Service, het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) zijn in lijn met, en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 6. Klachten over (het gebruik van) de Dienst kunnen worden ingediend via het contactformulier op de Scribit.Pro website. Accenss neemt eventuele klachten zeer serieus en zal deze zo spoedig mogelijk behandelen, in overleg met de klagende partij naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 7. Vragen over deze Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar support {at} Scribit.Pro

(laatst gewijzigd juni 2020)